OSI Kendo

Ord og Uttrykk

Ord og uttykk

 En liste over ulike japanske ord og fraser som brukes under en normal trening. Nyttig for de som er usikre på hva vi skriker til

Kommandoer

Hajime Start
Yame Slutt/Stopp
Mo ikkai En gang til
Kamae Stilling Brukes som kommando “innta grunnstilling” / “innta utgangsstilling”
Rei Hilse Brukes som kommando “hils til hverandre”
Ippom-migi En-til-høyre Bytt treningpartner ved å rotere ett hakk mot høyre
Mawatte Roter Roter ett hakk mot høyre

Disse to kommandoen brukes om hverandre og betyr det samme.

Telle

  1. Ichi
  2. Ni
  3. San
  4. Shi / Yon
  5. Go
  6. Roku
  7. Shichi / Nana
  8. Hachi
  9. Ku
  10. Jû (Juppon)

Ju kan også legges til andre tall for å gjøre det til tiere

Ni-jû tjue
Ni-Jû-ichi tjue-en
Go-Jû femti
Go-Jû-ichi femti-en
Go-Jû-ni femti-to

Suburi

Zenshin Fram
Kotai Snu / bytt om
Zenshin Kotai Fram og tilbake
Sho Rett
Uchi Hugg
Men Maske /hjelm /ansikt /hode (avhengig av kontekst)
Men-uchi Hugg mot “Men” / Hugg mot hodet til motstanderen

Zenshin Kotai     Sho-men       Uchi
Fram og tilbake     Rette men     Hugg

Dette kan også forenklet formulers:
Zenshin Kotai Men

Zenshin Kotai Men Man hugger mot “Men”, både på vei forover og på vei bakover
Zenshin Men Man hugger mot “Men”, kun på vei forover
Sayu Høyre-venstre
Sayu-men uchi Skrå hugg mot “Men”, alternerende fra høyre og venstre
Renzoku Gjentatt
Renzoku men Gjentatte hugg mot “Men”
Renzoku Sayu-men Gentatte skrå hugg mot “Men”
Jo Høy
Ge Lav
Jo-ge-buri Store dype hugg – Hugg som starter høyt og avslutter lavt
Naname-buri Skrå hugg (dype)
Ashi Fot
Hiraki-ashi Hengslet fot
Naname-buri Hiraki-ashi Skrå hugg (dype) utført med en annerledes fotbevegelse
Haya-suburi Rask (hoppende) Suburi

Kihon Kata

– Kihon ichi: Ippon uchi waza                       Ett-huggs teknikker
– Kihon ni: Nidan waza                               To-nivås teknikk (dobbelt-teknikk)
– Kihon san: Harai waza                             Slå-bort teknikk
– Kihon yon: Hiki waza                               Bakover teknikk
– Kihon go: Nuki waza                                 Ta bort /fjern (unvikelses) teknikk
– Kihon roku: Suriage waza                         Gli oppover (glidende blokk) teknikk
– Kihon nana: Debana waza                         Lang nese (være først) teknikk
– Kihon hachi: Kaeshi waza                         Returnerings teknikk (blokk som returnerer kraften i hugget)
– Kihon kyu: Uchiotoshi waza                       Hugg-ned / slå-ned teknikk

Reigi

Seiretsu (Still på) en linje
Chakuza Sitt ned
Mokusô Meditasjon
Otagai ni rei Hilse på hverandre
Sensei ni rei Hils på læreren
Onegai shimasu Vær så snill
Domo arigatô gozaimashita Mange takk

Trening

Kamae Stilling
Chû Midten
Chûdan no kamae Utgangsstilling med sverdet i midt-høyde
Chûdan forenklet formulering av Chûdan no kamae
Jo Høy
Jodan no kamae Utgangsstiling med sverdet høyt
Jodan forenklet formulering for Jodan no kamae
Ge Lav
Gedan no kamae Utgangstilling med sverdet i lav høyde
Gedan forenklet formulering av Gedan no kamae
Men Hjelm
Do Kropp
Kote Håndledd
Tsuki Støt
Men/Men-uchi Hugg mot hodet
Kote/Kote-uchi Hugg mot håndleddet
Do/Do-uchi Hugg mot sidene av kroppen
Tsuki Stikk mot strupen
Kote-men Dobbelteknikk, først hugg mot kote for å forstyrre motstanderen, deretter hugg mot men som er det egentlige målet.
Kote-do Dobbelteknikk, først hugg mot kote for å forstyrre motstanderen, deretter hugg mot do som er det egentlige målet.
Kakari-te Angriper, den som utøver teknikken – elevsiden
Motodachi Den som tar i mot hugget – lærersiden
Shidachi Det følgende sverdet, elevsiden i kendo kata
Uchidachi Det huggende sverdet, lærersiden i kendo-kata
Kata Mønster, trening alene eller i par der alle bevegelser er forhåndsbestemt
Seme Gå fremover og/eller å angripe monstandernes kamae, fysisk og/eller mentalt, slik att det skapes en anledning til å hugge.
Waza Teknikk
Suriage (Suriage-waza) / X suriage Y Oppoverglidene blokk/parade. Motodachi hugger x, kakari-te blokker med suriage og hugger y, feks kote-suriage-men
Nuki (Nuki-waza) / X nuki Y Ta bort/unnvikelse. Motodachi hugger x, Kakari-te unviker hugget/flytter x og hugger y, feks men-nuki-do
Debana (Debana-waza) / Debana X Hugge i det motstanderen starter, eller er opptatt med å tenke på å starte et hugg, feks debana kote
tsuba-zeriai Møte mellom tsuba, tett stilling der utøverne står med hanske mot hanske eller tsuba mot tsuba

Shiai

Hajime Start
Yame Slutt/Stopp
Nihon-me Start (etter første poeng er tatt, betyr “kamp om andre poeng”)
Shobu Start (etter att andre poeng er tatt og stillingen er 1-1, betyr “avgjørelse”)
ari “har skjedd” – brukes sammen med andre ord / legges til andre ord
Shobu-ari Seier, kampen er ferdig, “avgjørelsen har skjedd”
Hikiwake Uavgjort, kampen er ferdig
Encho Forlengelse med sudden death, stillingen er 0-0 eller 1-1 og kampen må avgjøres
Wakare Adskillelse, brukes når utøverne er passive i tsuba-zeriai. Begge utøvere skal rygge ut til avstand og kampen startes igjen med Hajime
Men-ari Det “har skjedd ett hugg mot Men” som har gitt poeng, kampen stopper
Kote-ari Det “har skjedd ett hugg mot Kote” som har gitt poeng, kampen stopper
Do-ari Det “har skjedd ett hugg mot Do” som har gitt poeng, kampen stopper
Tsuki-ari Det “har skjedd ett stikk mot nodo (strupen)” som har gitt poeng, kampen stopper
Hansoku-ikkai Første advarsel (regelbrudd)
Hansoku-nikai Andre advarsel (regelbrudd), motstanderen får poeng
Shiai Konkurranse, kamp om poeng
Shiai-jo Kamparena, selve banen
Shiai-sha De som går kamp
Shinpan Dommere
Hushaien Hoveddommer
Fukushin Meddommere

Rustningen og utstyr

Bokuto Tresverd
Shinai Bambussverd
Do Brystpanseret.
Do-himo Snorene som brukes til å knytte fast do.
Gi
(kendo-gi/
keiko-gi)
Jakke for budotrening
Hakama Vide bukser brukt ved trening av mange budo-arter
Iaito Sverd i metall med slire som er beregnet til iaido trening. Som regel med sløv egg og i en metallegering uten jern. Brukes også om shinken hvis den er bygget for/tiltenkt iaidotrening
Jo Trestokk på 120cm som brukes til å trene jodo
Kote Hansken.
Men Hjelmen.
Men-himo Snorene som brukes til å knytte fast hjelmen.
Mune Den broderte/ruglete delen av do øverst på brystet.
Nodo Strupebeskyttelsen på men.
Tare Skritt og hofte beskyttelsen.
Tare-obi Beltet på taren.
Tsuba Parer-plate, her for shinai eller bokuto
Tsuba-dome Tsuba-stopper, gummi ring eller annen innretning som holder tsuba på plass
Zekken
(tare-zekken)
“Pose” som man har på den forreste flappen på tare. Den vise klubb- eller nasjons-tilhørighet og navn. Har gjerne også flagg eller klubblogo.

Ymse

Noen enkeltord som er bra å kunne, og noen ord som brukes i sammensatte ord eller teknikknavn.

Age Opp
Ashi Fot, føtter
Ashi Sabaki Fot-teknikker
Budo Krigens vei
Bujutsu Krigskunst
Bushi Kriger
Bushido Krigerens vei
Do Vei, i både konkret og overført betydning, som i kendo, sverdets vei.
Hidari Venstre
Hiki Bakover, trekke
Iaido Sverdtrening der man gjør kata alene med mye fokus på å angripe samen med trekket av sverdet fra sliren.
Jodo Pinnens vei. Kata trening der den ene siden bruke en mellomlang stokk og den andre bokuto.
Jutsu Kunst, teknikk, som i kenjutsu, sverdkunst
Ken Sverd, generisk, brukes om alle slags sverd
Kendo Sverdets vei, trening med bambus sverd og rustning og kata med bokuto
Kendoka En som trener kendo
Kenjutsu Sverdkunst, trenes som kata med bokuto. Forløper for kendo, men finnes også forsatt som gamle ryu.
Kiri Skjære
Kohai En utøver som er mindre erfaren en en selv
Kotai Bytte
Maki Omslutte, pakke inn
Migi Høyre
Mudansha En som ikke er dan-gradert, dvs. kyu-gradert eller ugradert
Obi Belte
Otoshi Kaste, ned
Ryu Skole eller stilart
Senpai En utøver som er mer erfaren en en selv, brukes generelt om en “senior”
Sensei Lærer, brukes i kendo hovedsakelig om utøvere med 6. Dan og over.
Shiai Konkurranse, kamp om poeng
Shinken Ekte sverd, sverd i stål med skarp egg.
Suri Gli
Tachi Sverd
Tai Sabaki Kroppsholdning, kroppsføring
Tameshigiri Hugge på mål, feks sammenrullede rismatter med shinken
To Sverd, brukes om japansk type sverd med krumning og en egg
Uchi Hugg
Waza Teknikk
Yudansha En som er dan-gradert